I Wa/s- '/Ju.ffr /fU.M* //U.fp fcj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen or een den ord ge- kan \vo r- aar het •lich aan ijsche- an spoor- 1 .besloten wordt deze aangelegenheid ter behandeling in handen te stellen van de beide wethouders waaraan toe- ■eevoegd den gemeente-secretaris. Daarbij zal het ge voelen v/orden ingewonnen van de b o ioe L sportvereenigingen plaatselijke iet sciirij Iers dd. 1 ir met mo- wielen besloten wordt den Raad voor te stellen het Driftje /oor het verkeer met motorrijtuigen op meer dan 2 wie len te sluiten en voor de Vredehofstraatgediorenstraat ,sn kerkstraat (gedO het inhaalverbod van toepassing te ■verklaren. ;n Rij wie* de xverk- lat en de inhaal- ïet 'eVer' verbie- .t de rici fielri j- Aomen n ontvan- n haar -verhou- t, geen s dan Je beslissing op het verzoek v/ordt aangenouden tot algeheele behandeling van net reorganisatierapport len directeur van gemeentewerken. van ;p het verzoek wordt niet ingegaan. Aan de .'/.Dank cz* )or uederlandscne gemeenten zal een schrijven worden gericht conform net scnrijven hiernevens als bijlage jf-L gevoegd. d J b yU.lMS baarstelj obliga- °/o der 77 en sing tot int de be- i en gevef gaven op' jke uit en tot ie bè- ing van -ijk is Besloten wordt voor schrijven op de 4 een bedrag van ƒ.5.000,= in te n_j - Dederlandsche btaatsleening 19 56. oor den oecretans wordt hiervan in den namiddag te- e^onxsch medeaeeling gedaan aan de D7Geldersche w-reaietvereenxgxng kantoor boest. jo] h! mededeeling word i kennis genomen, het besluit a«u eveneens ter kennisneming worden overge- legd. a j.l6 5 -■>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 30