Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 6}7 638 63- 640 641 Directeur Gemeen tewerker: Gedeputeerde Sta ten, De Voorzitter. Wethouder Zaken. Sociale: wethouder Sociale Zaken. zendt bestek en voorwaarden betreffende afwerken Verl.BostwegBraamweg, Verl. i^olonieweg, Buitenant noppenlaan, en het maken van rioleering en rioolaan sluitingen voor ae Batenburglaan en Ban ningstraat, waarvan de aanbesteding Kar plaats hebben op 2b Mei a.s. des v.m. 1i uur ;deelen mede de opmerkingen van den mi nister van binnenlandsche zaken tegen het raadsbesluit van 17 December 1^35 tot vaststelling van regelen ten aanzis van de bezoldiging van de ambtenaren ei werklieden in dienst dezer gemeente en verzoeken in Kennis te worden gesteld met hetgeen ter zake door den raad de zer gemeente is of zal worden verricht. deelt mede niet geslaagd te zijn in het vernrijgen van een kasgeldleening groot ƒ.80.000,= en vraagt machtiging een ge deelte van het effectenbezit bij de ae- derlandsche Bank te mogen beleenen. vestigt de aandacht op net in deze ge meente veelvuldig voorkomende verschijn sel dat arbeiders in ae bouwbedrijven door aannemers en bouwondernemers wor den verplicnt beneden het contract loon te werken. Deze arbeiuers aanvaarden het werk uit vrees dat zij anders bij werkloosheid van ae voorrechten der steunregeling worden uitgesloten, bpreker zou er vóór zijn in dergelijke gevallen de betrokkenen -wel in de steun op te nemen en vraagt net oor vergadering. regeling !deel der vesuigt de aandacht op den abnormaal hoogen prijs van de melk in deze gemeen te als gevolg van willekeur in de prijs bepaling door de melkventers er, stelt de vraag of vanwege het gemeentebestuur jnaatregelen genomen kunnen worden om prijsregelend te kunnen optreden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 311