*{r biaJs '<h/, 2-3/1 h*h/*j JV effende Ver 1 en laan- en Dan ing Kan v.rn. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen liet bestek wordt goedgekeurd. Aan den Directeur machtiging verleend de betreffende aanbesteding te schrijven tegen 2b Mei a.s. ues v.m. 11 uur. wo rat uit en mi- tegen 19}5 aanzie aren er nte en stelu ad de- xri cht Aan den Raad zal in zijn eerstvolgende vergadering wor- den voorgesteld te besluiten conform het voorstel zoo- als dit is aangeboden bij schrijven van 9 December 19^5 v 4e afa. no.*b04. VW. in het groot een ge- ae ne en. Wordt goedgeKeurd ze ge- r schijn- ijven s wor- ct lcor. ra en bij der lijke e steun et ooi- maal geme en-! e prijs stelt bestuur ■n om Alvorens hieromtrent een beslissing te nemen worüt net gewe^scnt geacht ueze aangelegenheid b^ den minis ter van sociale zaken aanhangig te maken en te ver zoeken daaromtrent diens oordeel te mogen vernemen. Aan de betreffende crisisorganisatie zal omtrent net nevenstaande inlichtingen worden ingenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 312