Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte innou mer 642 64} iYethou.der van bo- iale Zaken. ;e Voorzitter. 644 Directeur Gemeente werker 645 Gedeputeerde sta ten. stelt voor, ingaande de eerstvolgende steunuitkeering, gedurende de zomer maanden die uitkeeringen met per week te verlagen, met uien verstande, dat de groote gezinnen hun tegenwoordig maximum van 12,92 behouden, indien zij daarboven zouden blijven volgens de 'voorgeschreven berekening; de kostgan gers en alleenwonendendie tusschen- steun ontvangen waren te verlagen met ƒ.0,50 per week. vraagt namens het bestuur der stichting tot beheer van het boester natuurbad de goedkeuring van het college op de ver pachting van net lokaal voor verhuring van badartikelen bij het natuurbad aan G.A.J.Maris te boest voor een som van .250,= voor het badseizoen 195o. biedt ter behandeling aan eenige ver- Izoeken om bouwvergunning, vergezeld var de noodige teekeningen en advie zen. zenden om bericht en raad een adres va; G.Bleeksma c.s. inhoudende het verzoek om aan net raadsbesluit dd. 20 April 1956, 1e afd. no.4056 betrefx'ende onder handsche verpachting var., het parkeerter rein aan de Batenburglaan goedkeuring te onthouden. bpoedsnalve wordt reeas onder de aan dacht gebracht, dat; 1 er in net raadsbesluit de verplichting van den pachter zal moeten worden geregeld om het parkeerterrein ge durende bepaalde tijden open te stel len; 2e. het aanbeveling zou verdienen aan de 2e voorwaarde toe te voegen, dat de vooruitbetaling van de pachtsom ook jaarlijks vóór 1 Juni zal ge sel ieden. Voorts wordt gevraagd mede te deelen of. de datum van ingang wel juist is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 313