Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer I Korte inhoud 64ó Voorzitter 647 3estuur van 3.S.V.A.C. 643 -lakeiaar sb ure au Je Gooische Gids deelt mede, dat het Bestuur der Stich ting Soester natuurbad in zijn vergade ring van 1Ö dezer heeft "besloten in de kosten wegens reclame voor het at uur bad gemaakt op de Luchtvaarttentoonstelling te Soesterberg te zullen bijdragen als de exploitatie-uitkomsten zulks t.z.t. blijken toe te laten. Het Bestuur was over de reclame niet van te voren gekend. Het schrijven van 3. en f. aan het Bestuur der Stichting ad.6 nei 1938, 4e afd. heeft op deze zaak betrekking. deelt mede, dat hre-fe het terrein in het Burg.-Jekethpark wil inhuren voor een huursom van f.100.--. Verzocht wordt om een onderhoud om eeni- ge punten, o.a. de wijze van betaling nader te besoreken. deelt mede, dat zijn lastgever nog niet toestaat zijn naam te noemen. Het be treft de plannen eener vereeniging, we 1-f ke de door de gemeente te stellen eischej. en grondprijzen eerst in een bestuurs vergadering wenscht te bespreken. Ge- j vraagd wordt in verband daarmede om eer. onderhoud en daarvoor dag en uur vast te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 317