W! en No. Aanmerkingen Stich- ergade- i in de atuurbal itelling ;en als t z t ir was in gekendj. t Bestuur afd. e "beide Vethouders keuren het standpunt van het stich- ings'oestuur niet goed, aangezien de Voorzitter van het estuur i.c. de Burgemeester van het voornemen op de oogte was. esloten wordt de kosten uit den post reclame begroo- ing 193Ó te voldoen en t.z.t. bij den daad aanvulling an den post vragen met de toelichting dat het Batuur- ad bijdraagt. in het een om eeni- ;aling nog niet et be- ing, welj en eischei estuurs- n. Ge- e om een r vast amens het Bestuur van B.S.V.A.C.komt de heer Clements n de vergadering, deze deelt mede, dat het Bestuur de .uur van het terrein wil aanvaarden, doch nog eenige enschen heeft. Spreker vraagt: e. of de huurgelden kwartaalsgewijze bij vooruitbeta ling kunnen worden betaald. :e. of de afrastering van het terrein onderhouden moet worden door B.S.V.A.C. Be gewoonte was dat de af rasteringen door hun club in samenwerking met v. Lennep's Sportpark werden onderhouden. ,e Y 7\' hh 5 of de gemeente bereid is het voorterrein om het clubhuis wederom in behoorlijken staat te brengen en de rijwielrekken te plaatsen. 'P de wenschen van het Bestuur van zj.S.V.A.C. worden de •olgende beslissingen genomen: ,d le. de huursom kan kwartaalsgewijze bij vooruitbeta ling worden voldaan. .d 2e. het onderhoud der afrasteringen zal in onderling overleg bij voorkomende gevallen worden geregeld. ,d 3eJe 'ethouder van Openbare /erken zal met den -di recteur van Gemeentewerken de toestand ter plaat se in tegenwoordigheid van den heer Clements op nemen. amens het hakelaarsbureau komen in de vergadering de eeren van Laren en -enselaar.Je Voorzitter vraagt naar e bestemming van het terrein na aankoop. Aedegedeeld ordt, dat het in de bedoeling ligt 20 a 3° woonhui- en te oouwen, indien de grondprijs niet te duur wordt, evraagd wordt of de wegen door de gemeente worden aan- elegd. Hierop wordt geantwoord dat in het ./egenfonds de asten van aanleg zullen moeten worden gestort. Yethou- sr Casillo zegt, dat het vaststellen van den grondprijs 2n nauwste samenhangt met de bestemming welke het ter sin krijgt, en als b.v. met den bouw van 10 woningen irden begonnen zal de prijs van ÜL2 mogelijk f.0.50 of Lnder per kunnen bedragen. Weth.de Bruijn vraagt of ■r woning gerekend wordt op minstens ,2 H.A. grond en gezorgd wordt voor een open bebouwing. Op deze vra- sn wordt door de heeren bevestigend geantwoord. Over- 'ngekomen wordt dat spoedig prijsopgaaf van den grond jl worden gegeven. Be Commissie i.z [Vies gevraagd word grondverkoop zal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 318