num- I Afzender of voorsteller mer Korte mnou 649 6 56 651 652 653 654 Mewi .Handelsven nootschap kew i Hande1sve n- nootschap Jirv.Gsm.werken Afd.financiën Peel Hornsveld B. A. Kuiper 3,1'aveerj- nelaan ei,den Bolder1 vraagt een vergunning als bedoeld in ar tikel 1, le lid, der Bioscoopwet. jOmtrent deze aanvrage wordt gunstig ad vies uitgebracht door den Inspecteur van Politie den commandant der vrijwillige brandweer van Soest en den directeur van (gemeentewerken. verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.4 der zondagswetJe inspecteur van politie brengt bij schrijven van 13 kei I936no.1106/4, gunstig advies uit. (doet mededeelingen ten aanzien van de af- Igifte van bestelbonnen, biedt een 2-tal ontwerp-besluiten tot jwijziging der gemeentebegrooting voor het iienstjaar 1935 ter vaststelling door der. raad aan (nos.21/479 en 21/481 (verzoekt zijn naam op de in art.17, eerste lid der Drankwet bedoelde lijst te plaatsen. verklaart op gezegeld schrijven dat het 'achterterrein van perceel H 1Ö04 ged. (gelegen aan de Amersfoortschestraat uit- sluitend gebezigd zal worden voor den bouw van een landhuis met bijgebouwen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 319