Volg num mer 55 56 Afzender of voorsteller Datu m DirGemeentewerken J.van blegtenhorsjt koningirnelaan 135Goest Korte inhoud gesteld van hoogere goedkeuring en dez< daarop nog niet is verkregen. deelt mede, dat de Heide-Maatschappij geen bezwaar heeft tegen het maken van een bezinkingsbassin in 'werkverschaf fing. vraagt te mogen pachten het ophalen va; papier en oud ijzer enz. van de vuilni belt iDe nirecteur van Gemeentewerken advi seert t.z.t. een openbare aanbesteding dezer aangelegenneid te ncuden. tan 8u ran de 57 58 H.Wolfsen. Veld-: weg 19 boest. Gedeputeerde ota-f ten van Utrecht. vraagt in aanmerking te mogen komen voor het keepen van afval der vuilnis belt en van andere buiten dienst ge stelde goederen. De directeur van Gemeentewerken advi seert t.z.t. een openbare aanbesteding dezer aangelegenheid te houden. deelen mede dat directe belasting verzocht ue aansl fing van de noofa lasting voor het gemeente op te s de omstandigheid beslissing heeft sluit van den raa aezer gemeente. ij den Directeur der en te Utrecht hebben agregeling van de hef som der personeele be jaar 19p6 voor deze horten in verband met dat de kroon nog geen genomen op het be- d tot herclassicatie i&n a c ran de .enni 59 Makelaar PMa n 60 J.Moester. Braam- weg 6 vraagt per ommegaande de: prijs van een perceel bouwterrein gelegen aan de Schrikslaan hoek Pelikaanweg vraagt 15a,van de door hem gestort te waarborgsom voor uitbreiding van ne buizennet der waterleiding in den Plas weg. et andi nde; oor oor e 1 etr en an evx eze ie ru; and

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 31