/fax 3 te /h/X/ aXf. te ESLISSING Aldeeling No. en Aanmerkingen ,d in ar- 1 itig ad- iteur van willige iteur van ■alde in ;eur van t 13 Hei uit ■an de af- n tot voor heit door den 17» lij st dat het ged. aat uit- r den louwen. 3e sloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen on- 1aJj- ier de voorwaarden en "bepalingen geadviseerd door den k Inspecteur van politie en den commandant der vrijwilli- ge brandweer van Soest alsmede onder de bepaling dat de betrokken keuringskaarten voor de te vertoonen films ?:ioeten worden getoond alvorens met de vertooning een aanvang te nemen. tegen kon- Hoewel wethouder de hruijn opmerkt dat hij dagsontheiliging is legt hij zich neer bij het inzicht van de meerderheid van het college, hitsdien wordt be sloten de toestemming te verleenen onder voorwaarde dat op zondagen en de daarmede gelijk te stellen algemeen erkende christelijke feestdagen de voorstellingen slechte mogen worden gehouden van 2 tot 4-2 uur n.m. en tusschen 8 en 12 uur te Js- zich met de mede^deeiingen van den air Het college kan v.oem.werken niet vereenigen, vóór elke levering dient een bestelbon te worden afgegeven, alhoewel deze in sommige gevallen als voorloopig dient te worden aange merkt. hij levering zal deze bon dan door een defini tieve behooren te worden vervangen. Alleen op deze wijze kan afdoende gecontroleerd en vastgesteld worden wat op een zeker oogenblik besteld is. 3oor den wethouder van openbare werken zal deze aangelegenheid alsnog met den directeur worden besproken. 3e ontwerp-besluiten worden goedgekeurd en zullen den Kaad ter vaststelling worden aangeboden. Besloten wordt Peel Hornsveld lijst te plaatsen onder no.l7< op de terzijde genoemde Kennisgenomen. Het schrijven zal worden toegevoegd aan het betreffende bouwplan hetwelk binnen afzienbare tijd bij het college ter beoordeeling, zulks ter verkrijging van de gewe nschte bouwvergunning, zal worden ingezonden. ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 320