Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 655 656 6 57 6 53 659 660 Jir.Gem.werken Gem. -Ontvanger te Soest Centr.Bureau voor Verificatie en Pin. Adviezen der Ver.l v.Bed.Gem.te 1s-Gravenhage 11. V. P.U.B.m. Voorzitter Afd.Pinanciën 661 Jir.v.Gem.werken bericht naar aanleiding van het verzoe' van den ^erstaanwezend-Ingenieur te i.mersfoort om tenhehoeve van den bouw van een gebouw voor den vliegmedischen dienst aan een klein gedeelte van het langs de Banningstraat gelegen perceel j no.l32l de in het ontwerp uitbreidin; plan gegeven bestemming van natuurrese vaat te ontnemen. zendt een staat betreffende diverse po ten welke door hem niet konden worden geïnd met verzoek deze ter oninbaarver Klaring aan den raad voor te dragen. zendt rapport betreffende de controle van de jaarstukken 1935 van woning stichting "Ons Belang" te Amersfoort. zendt een kostenberekening betreffende uitbreiding straatverlichting in de Birkt naar aanleiding van een ontvange schrijven van den Directeur van Gemeen bewerken dd.5 Kei j vraagt het oordeel van het Ooilege ove een ontwerp schrijvrn betreffende de behandeling van de ontwerp bouwverorde ning. biedt een 2-tal ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente- en gasbedrijf3 begrootin^ voor het dienstjaar 1935 (ti0s 21/4Ö2 en 23/42) ter vaststelling door den raad aan. zendt advies tot betaling van den der den laatsten) termijn der aannemings som voor het maken van een rijwielpad van cement-beton langs de Soesterb.str vanaf de -i~.ikeulaan te Soest tot de spoc wegovergang Soestduinen, groot f.129^* aan K.V.bannemers- en /egenbouwoedriji i P.G.Zanen te Haarlem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 321