'zj BESLISSING Aldeelinq A Aanmerkingen en No. ,an den 3erstaanwezend ingenieur aal worden medegedeeld j^aJrt* at het college in principe tegen den onderhavigen houw een bezwaar heeft loch dat het betreffende perceel rond in het uitbreidingsplan is aangewezen als natuur reservaat en mitsdien geen definitieve beslissing zal runnen worden genomen voor dat het uitbreidingsplan on- .erroepelijk is geworden. .et uitzondering van die van de heeren Aeyntjes en ckhuysen zullen de overige posten aan den .\aaa ter on- nbaarverklaring worden voorgedragen. kennisgenomen. Met rapport aal de betrokken raadscoinmis- ie worden toegezonden eveneens ter kennisneming, voorts al de balans naar net ministerie worden gezonden. et herziening van het in de vergadering van 21 April 1 .1. genomen besluit wordt thans besloten den K&ftd voor K e stellen een crediet beschikbaar te stellen van .1404.95 voor uitbreiding der straatverlichting in 193° n met lampen van 75 watt. st college kan zich met het ontwerp schrijven vereeni- 5n. V im. 3 ontwerp-besiuiten worden goedgekeurd en zullen den lad ter vaststelling worden aangeboden. t uitbetalinö van den laatsten termijn der aanneraings- Z *rx Zr m zijnde f.1290*-- wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 322