Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte mnou 662 663 664 665 666 Jir.Gem.werken Jir.Gem. werken Jir .ii en» werken Voorzitter Insp.v/h lager Gnderwij s jdoet teekening toekomen, waarop de ter- jreinen. zijn aangegeven, op welke alle militaire oefeningen behooren te zijn uitgesloten. Voor de overige op de tee- kening aangegeven terreinen zou voor jmilitaire oefeningen onder bepaalde voorwaarden een vergunning kunnen wor den verleend. deelt naar aanleiding van het schrijven van burg.en wethouders ad.9 dezer, 4e jafd.no.o04 mede, dat door hem een proces verbaal, zooals in dat schrijven ver zocht, niet kon worden opgemakt, aange zien nij niet beëeaigd is en verzoekt hem alsnog te beëdigen. deelt mede dat /.van Asch, i.Brinkweg 12» te ooest, ontheffing behoeft van het be paalde bij artikel 14, lid I sub b der bouwverordening voor het bouwen tot op de zij erfafscheiding (gesloten bouw) als bedoeld in artikel 14 sub V der bouwver ordening zulks tenbehoeve van den bouw van een dubbel winkelhuis aan de Toren straat op perceel H 110.3256 ged, 2235 ged en 3361 ged Voornoemde directeur adviseert de ge vraagde ontheffing te verleenen onder door hem gestelde voorwaarden. stelt naar ivan de Gom. |3elt en Go aanleiding van een schrijven .Vennootschap op aandeelen dd.27 Haart 1936 voor om in jde verlofsakte en het afschrift daarvan laan te teekenen, dat de beneden-locali- teit een oppervlakte heeft van ongeveer 173 M2. jadviseert ter voorziening in de vacature van hoofd der o.l.school in de kerke- buurt de navolgende voordracht aan te bieden le K.Vondeling, hoofd der school te -unspeet 2e A.A.v.Ieperen, hoofd der school te moordrecht 3e D.Kooiker, hoofd der school te Dijkhuizen (Huinerwold)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 323