num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 667 6Ó3 669 670 671 B„en G.van Utrecht "Je Goede Strijd" Loge der uoede Te4- pelieren, adres Parklaan 7 Gemeentesecretaris Jeth.Gpeno. 'erken Uir.Gem.Tier ken ■deelen mede zulks met betrekking tot jheffing van bijdragen van "bedrijven al bedoeld in art.13, 2e lid, der Warende Stbl.1935, no.793> dat de kringgemeent geen biljetten behoeven te doen vervaa digen doch deze biljetten gereed ter 0 jmiddellij^ke verzending zullen ontvange Indien voor 22 hei a.s. geen bericht i ontvangen zal worden aangenomen dat me jde voorgestelde regeling accoord wordt gegaan. verzoekt toestemming tot het mogen hou leener collecte tusschen Hemelvaartsdag en 'inksteren. |x)e insp.van politie heeft tegen inwill iging van het verzoek geen bezwaar. geeft een overzicht van de vragen bij rondvraag in de raadsvergaderingen van September 1935 door raadsleden gesteld Je ontwerpantwoorden op die vragen wor door den Secretaris voorgelezen. vraagt aan den Voorzitter te willen be vorderen dat aan het voortbestaan en d uitbreiding der autokerkhoven thans sp dig een einde wordt gemaakt. 'biedt ter behandeling aan een verzoek bouwvergunning vergezeld van de noodig !teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 325