Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte innou 672 o7 5 74 676 67 6 De Voorzitter j-nspecteur van het Lager Onderwas. JVahstal, Alde- gondestraat 78 Amersfoort K.Voskuilen, Soes ter Lngweg 56, Soest Gedeputeerde btatpn van Utrecht. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieaen een ontwerp-besluit tot Wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstj ar 1956* gericht, dat de motiveering van het hoofd der openbare U.n.o. school bij de iaanvrage van een crediet van ƒ.84,40 Ivoor aanschaffing van nieuwe boenen voc [handelsrekenen bij nem geen bezwaar ont boet. Geadviseerd wordt het gevraagde toe te staan. b.eelt mede dat door bijzondere omstandig heden geen gebruik kan worden gemaakt [van de hem verleende bouwvergunning (nc 11/1201) en verzoekt de reeds betaalde [leges thans te beschouwen als voldaan [voor het nieuw ingediende bouwplan. ge Directeur van gemeentewerken advi seert afwijzend, doch stelt voor op de [leges verschuldigd voor het nieuwe plai .2,= in mindering te brengen voor hui! nummerplaten. verzoekt toestemming too het mogen in nemen van een standplaats op het z.g. hoogt. De inspecteur van politie adviseert bg jscurijven van 14 Dei i95ü, no1 118/4, a wijzend zijn van oordeel, dat een bijdrage van 1/12,= per maand in de verpleegkosten van de krankzinnige Ja.Ca.van Vugt geb Jolters, voor den bij zijn vader inwonen den zoon, die bij de L.b.k. te iiilversu een jaarinkomen van ƒ.1200,= heeft, ni te hoog zoude zijn en verzoeken mitsdie mede te deelen, of het college bereid is bovengenoemde bijdrage in te vordere 677 1e afdeeling. [legt over de aanslagen grondbelasting 1956 kohierartis.el 4095-6569-5456-5256 6155-4997-5659-en adviseert er mede noegen te nemen. ge

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 329