ty; cc/f: U W <T BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. i Lenmsgenomen. en dez( nappij l:en van schaf- alen va; vuilni advi- steding ;omen adressant zal worden bericht conform het advies 'uilnis- 1 ran den directeur van gemeentewerken. Jt ge- 1 advi- ;steding ian acressant zal worden bericht conform het advies ran den directeur van gemeentewerken. fa eur aer nebben i de hef f ïeele be I r deze band met nog geen t be- sicatie .ennis genomen s van n urn de i gestort ïg van ne; den lias et verzoek van P.Man zal om advies worden gesteld in 1'^r anden van de Commissie Grondbedrijf en Jitbreidingsplan *-f nder mededeeling dat B.en voornemens zijn den Raad oor te stellen den prijs te bepalen op 2,= per A2- oorts -al aan kan woruen verzocht een verklaring over e leggen waarbij de xcooper zicii verbindt dat op het etreffen.de perceel slechts een enkel woonhuis zal wor- en gebouwd. an de waterleiuing-Maatschappij zal een opgave worden evraagd van net totale waterverbruik t/'m 18^5 over eze uitbreiding. Bij dat schrijven zal aan de nirec- A ie der Maatschappij verzocht worden indien dit ver- fuik slechts een gering verschil geeft met het gega- -xndeerde verbruin deze garantie te willen overnemen. <n#Z)8o5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 32