/Yu.h t BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen iet ontwerp-oesluit zal den raad ter vaststelling wor- uJL ien aangeboden. aan den Baad zal -worden voorgesteld het benoodigüe ere- yj. liet ad ƒ.84,40 beschikbaar te stellen. *1 B' t4nl Conform het advies van den directeur van gemeentewerken Nj. wordt besloten op de thans verschuldigde leges een be drag van 2,= in mindering te brengen voor reeds oe- taalde huisnumraerplateri. nan Voskuilen zal worden medegedeeld, dat het college lA - afwijzend heeft beschikt op net plaatsen van de door V n|ot hem bedoelde tent welke een oppervlakte heeft van 6 ;M2. In principe kan het college zich wel vereenigen met de plaatsing van een z.^. consumptiewagentje, welk wagentje te allen tijde verwijderd kan worden. De zoon van patiënte zal van den inhoud van het schrij- ven mededeeling worden gedaan en daarbij zal worden aan gedrongen op verhooging zijner bijdrage tot ƒ.12, Van den uitslag zal kennis worden gegeven aan de G-ede-imG 0 puteerde Staten. Besloten wordt de aanslagen te voldoen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 330