Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j 678 Jir .v.Gem.wer ken 679 6 8o Rv Knaape-Bleekes namens het comité' tot organiseeren j bazar t/b 7ijkver-i pleging 681 682 6 83 I. —uziekvereeniging "St.Joseph",3'berg Ver.tot bestrijdinjg der t.b.c. afd. Soest .L Jir.v.Gem. merken li.van Schaik, Lin- denlaan 8, Soest bericht omtrent den geboden prijs bij Imogelijken aankoop van het Lonnikken- bosch verzoekt de muziektent te Soesterberg zoo spoedig mogelijk te plaatsen, liefst vóór 11 Kei a.s. in verband met door haari te houden repetities voor deelneming aan] [het concours te 3erg-Ambacht 'Je Jir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 8 Kei j.1, no.950en adviseert de kosten van plaat sing ad f.20.door de vereeniging te laten betalen. verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, door middel van het aanbieden van speldjes tijdens de op het landgoed "Sikenhorst" op 1 en 2 Juli a.s. te hou den bazar t/b der .7ijkverpleging alhier, liegen inwilliging van dit verzoek bestaat] bij den inspecteur van politie alhier geen bezwaar. ;verzoekt een bijdrage in de kosten van Verpleging- van: 'Pi et er Jaane over het tijdvak van 9 April. !t/m 8 Gctober 193^ van f.484.95 (163 gen, verpleegprijs per dag f.2.65) Gorrielis 'i'heodorus Hazendonk over het tijdvak van 7 Kei t/m 5 -:ov.l93ó van f.530.70 (183 dagen, verpleegprijs per dag f.2.9c) adviseert naar aanleiding van het verzoek van J. -f.de Kijk en P.van Asch om in erf pacht te mogen ontvangen het aan den Xlaarwaterweg gelegen perceel G no.37^7 ged. groot 1030 K2 om na goedkeuring van het ontwerp uitbreidingsplan met de 'gemeente te ruilen het hem toebehoorend perceel G no.3593» groot 660 n2. verzoekt toestemming voor het rondgaan met busjes bij de leden der Gereformeerd gemeente en bij enkele medelevenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 333