$iU> ESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen bij :ke la nsloten wordt op de aanbiedingen niet in te gaan aan- ;ezien het college van oordeel is dat de gevraagde prijs [te hoog is. de betreffende eigenaren zullen hiervan me- Ideaeeling ontvangen. berg lief st oor haar| ting aan ïtrent lei j.1. .n plaat- ,ng te m de uziekvereeniging "St.Joseph" zal een verklaring ïorden gevraagd waaruit blijkt dat de plaatsing van de (muziektent te Soesterberg geen kosten voor de gemeente Liet zich mede zal brengen wanneer de eigenaar van het terrein waarop de tent is geplaatst van de gemeente zou [sischen dat zij daarvan verwijderd moet worden. :n eener ibieden Lndgoed te hou- alhier bestaatJ .hier )p het verzoek wordt gunstig beschikt. in van 1 9 April 183 da- j) het van is per verzoe in erf den ao .37^7 juring met de loorend idgaan E" ornieerd ien. e gevraagde bijdragen ten behoeve van de verpleging van .Daane en G.Th.Hazendonk worden verleend. In de kosten an verpleging van Hazendonk zal getracht worden een bij rage te verkrijgen van het R.K.Par.Armbestuur te Soest. sloten wordt op het verzoek om perceel G 1 erfpacht te mogen ontvangen niet in te n. »„!»- ien van de grondruiling zal worden gewacht tot het uit- reidingsplan onherroepelijk is geworden. no.37G7 ged. l* gaan. isn aan— 5 4- an adressant zal worden medegedeeld dat ingevolge de rmenwet voor het houden van een collecte uitsluitend an de huizen van de sen toestemming van B, mitsdien geen besli. ordt lidmaten eener kerkelijke gemeente en vereischt is. Gp het verzoek -g genomen. 1)4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 334