f -3ïl Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 664 635 636 687 688 6 8 9 «T.cLe 3ree Josstr.il llin.v.Soc .Zaken 1 -in. v.Soc. Zaken, bin..en1.zaken en financiën Voorzitter k.V. "Dagblad de ederlanderte s-Gravenhage Voorzitter •verzoekt of de gemeente als borg wil op* 'treden ten behoeve van zijn zoon, die Ivoor matroos wenscht te worden opgeleid, verzoekt omgaand mede te deelen of de gemeente voor de distributie van gehakt Iin blik in aanmerking wenscht te komen voor de bij wijze van proef binnenkort jaan te vangen nieuwe distributie. zenden afschrift van de beschikking tot vaststelling van de bijdrage uit het (werkloosheidssubsidiefonds voor 193^ in Jde uitgaven voor werklo «zenzorg uver stelt voor de pensioensgrondslagen van ai hieronder genoemde onderwijzers daarbij vermelde bedragen vast te llej -ï.m.Brinkgrave in0.l Jan.' (bevestigde pensioensgrondslag; tegen de' stellen1, 36 f.24'9 ZejJ.Cv.a.Broek ing. 1 Jan. T. Colijn J.Ph.Hoek J.Hoepman J.R.v.'t Hof Idem 1 Apr E.Hofstee 1 Ja n e j .A u .Koopr ians B .Lub (bevestigde pensioen sgrond slag) evr. Jde Rui ter - raalkamp i ♦36 ld em ing 1 Hei Me j »A ,E .Rupp 1 Jan. J.v.d.Tal Idem 1 LIrt J.HPassing 1 Jan .van 7ely - evr. C JvTeiy v.Bu ,.=n f2>: f23^ f.iyöj! f .I60C f .1731 f.2131 f.l7)2 f.359< f-ljj fio3l f.1671 f .2k, f .4/3$ f 145' verzoekt de in kei te verschijnen speci ale uitgave, gewijd aan de gemeente 3oe I te willen steunen. deelt mede, dat geen bericht is ontvan gen van ,rvan Dorre-tein huurder van hetj aan de Birkstraat - hoek ferd.Huycklaafli gelegen weiland betreffende een mogelijf onderverhuring van dat weiland aan de vereenigir.g Soest-Zuid ■0 PO Tt tt tt Tt tt tt tt tt ft tt tt ft tl tt tl tt ft 11 ft tt n ft II II rt ft it tt ft II f» tt 1! tt M tt tt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 335