i Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte o u 69O hoofd V'h Telefoonj- di strict 691 Jir.G eindwerken. 6 92 oir.Gem. werken 693 694 6 95 Voorzitter Jir.Gen.werken BestVolksonder- wijs 3oest brengt nader rapport uit omtrent de door IMevr.Anderson zonder vergunning opgerich te werkplaats aan de Laanstraat. verzoekt vergunning tot het mogen houden leener straatcollecte voor het "Fonds tot jsteun" op Zaterdag 6 Juni a.s. Pe inspecteur van politie heeft tegen i;! williging van het verzoek bezwaar. deelt mede dat binnenkort zal worden overgegaan tot het leggen van kabels in deze gemeente. Verzocht wordt te mogen 'vernemen welke bijzondere belangen hier bij zijn in acht te nemen en met wien terzake overleg kan worden gepleegd. Je directeur van gemeentewerken brengt advies uit bij rapport van 22 Lei 1936, no794. brengt nader rapport uit omtrent uitvoe- jring van besluiten uitgevaardigd krach tens de .'oningwet, bouwverordening enz. adviseert langs de onderscheidene paden en wegen in de gemeentebosschen oordjes te doen aanbrengen met het opschrift i'eigen weg". Be Kosten van aanschaffing Izullen 11 a 12 cent per stuk bedragen. Voorloopig zal met een vijftigtal kunnen orden volstaan. Gaat ten 11 uur over tot het houden eener openbare aanbesteding van het afwerken van verschillende wegen een en ander om schreven in het bestek no Ingekomen zijn 9 biljetten en wel van onderscheidene firma's nader in het prc-: jces-verbaal van aanbesteding vermeld. Je Ingeschreven bedragen gesplitst naar de perceelen en in masse zijn eveneens in 'hierbij behoorend proces-verbaal opge- jnomen. I Tegen I bestaal Ipleegd wordt s directe Voorts inverbs meerite landeri: [Aan der lege de Il3 deze Het col jvereeni Loeide j-Je gunt 'irecte beslate doelde wet tot behoort kennisg Gp het i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 337