U Afdeel ing BESLISSING nmerK naen den els in mogen n hier- wien gd rengt 1936 uitvoe- krach- paden jord j es ■ift ia ff ing •agen. kunnen Len eener er ken ld er om legen het verrichten van de betreffende werkzaamheden tf- bestaat geen bezwaar indien vooraf overleg wordt ge- /u« pleegd met den directeur van gemeentewerken en voldaan wordt aan de bepalingen vermeld in het rapport van den directeur van gemeentewerken van 22 -'-ei 193&no.794. Voorts zal worden verzocht in de aanduidingen, welke inverband met de algeheels kadastrale opmeting der ge meente langs de wegen geplaatst zijn of worden geen ver andering aan te brengen. Aan den directeur zal worden medegedeeld dat het col- u* [lege ie gang van samen als bedoeld in hun schrijven van v bijiT lo dezer, le afd.no.32i?'Ö::enscht te handhaven. Het college zal zich met net voorstel van den directeur y* a/ff- [vereenigen en verleent machtiging tot aankoop van be- i ■doelde bordjes. i#r%. B)e gunning wuxdt aangehouden in verband met een aoor den ie cJj -directeur van gemeentewerken uit te orengen aavies. L van iet pro- tieldde laar de sns in opge- de door! opgerich- n houde onds tot tegen ezwaar. in- Besloten worat den d.aad mede te deelen dat de hierbe- I* doelde aangelegenheid krachtens de bepalingen der eenlngh^ wet tot de competentie van burgemeester en wethouders behoort en dat mitsdien gadviseerd wordt het adres voor Kennisgeving aan te nemen. 3 ikft- dp het verzoek wordt gunstig beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 338