Volg num mer 61 62 65 64 65 66 67 Afzender of voorsteller Datu m A.cJ ..Hoest bmit s- weg 51 A. te Soest Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. I Bestuur VrijwilliL ge Brandweer van Soest. A..finter. direc teur gem.keurings dienst voor vee en vleesch. C.G.e.van Hei j st Techn.ambtenaar klasse bij den dienst van gemeen t ewerken i.erkloozenstri jd- comité te Soest. Afd.financiën ter secretarie Korte inhou verzoekt een Kleine schadevergoeding in verband net de omstandigheid dat de beslissing cp de door hem ingediende aanvrage om vergunning tot het vergroots van de veestalling achter het woonhuis gelegen op perceel sectie G.no.1Öj8 is aangehouden doet mededeeling van een plan tot opne men van jonge werkloozen in het bedrijfs-j leve., zendt jaarverslag der vereeniging over 1954. zendt een uiteen regeling van zij van den neurii arts en verzoekt door hem te lijd mindering van zi over de verminde gemeente-veearts teur van den vle verhoogen zetting betreffende de n salaris als directeur dienst en gemeente-vee ter voorkoming van en aanmerkelijke ver- jn bezoldiging, tegen- ring der toelage als zijn wedde als direc- eschxveuringsdienst te 'verzoekt de hem per 1 Augustus 19^6 toe komende periodieke verhooging met in- igang van 1 Januari 19^6 toe te kennen. verzoekt verschillende maatregelen te jwillen nemen in verband met de werkloos jheid |legt over een voorstel aan den raad tot aanleg van enkele wegen alsmede tot in-i voering van een aan-legbelasting voor deze wegen. Je Commissie Openbare wer ken brengt te dezer zake advies uit bij schrijven van 15 Januari 19>6. Adresss ^van de [zal kur het uit nkeli an dei 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 33