Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer i i Korte inhoud 696 699 700 Commissie van Ge organiseerd over leg. Directeur van Ge- me entewerken Commissie openba re werken. gang tin adviseert de bestaande salarisregeling, van het gemeentebestuur vastgesteld bij besluit van den Haad dd. 5 December 1934 "te handhaven, en op de daarin ge regelde salaris-en loonnormen met in- van 1 Januari 19^6 een vaste kor- g van 9 a/o toe te passen, Achter ad- jviseert de Commissie verder het salaris van den hoofdcommies en den Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf uitgedrukt in de bestaande regeling te handhaven en het salaris van den concierge-bode en den bevolkingsagent vast te stellen 10p de normen door den Minister bepaald» l'ïenslotte adviseert de Commissie de sa larisregeling te wijzigen wat betreft de bezoldiging van de adjunct-commiezen zooals B.en Wnebben voorgesteld in de, door hen bij hun voordracht van 9 Decen- ber 1995, de afd. Do.5504 nieuw aangebo den salarisregeling. zendt een verklaring van li. JA Vos en eer. proces-verbaal van den fechnisch-Ambte- naar Th.de hoer inzake net aan A.II.Vos ten laste gelegde bij de mededeelingen van den Directeur van Gemeentewerken da. 29 April 1996 beiden genummerd b2c. zendt haar rapport inzake het voorstel ,van B.en W. dd. 7 Mei 199&, 4e afd.no. 4425 aan den raad betieffende reorgani satie van den dienst van gemeentewerken •De Commissie van Georganiseerd Overleg jgeeft omtrent de voordracht haar afwij zend advies.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 343