BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 'geling ;eld bij iber :in ge it in- <e kor ter ad- salaris inisch idrakt 1 haven i-bode 3 tellen aepaalch 3 de sa- ;reft de Lezen Ld in de. j 'j Jecen- aangebo-j 3 en eer a-Ambt e- i II Vo s Lingen rrken ?rd ó2o.| Darstel af dnc sorgani- tewerkenj. ^verleg r afwij- De vergadering oe sluit de nieuw ontworpen salarisrege ling behoudens eenige wijziging der overgangsbepaling te handhaven en de voordracht dd9 December 19jjb op nieuw den Raad aan te bieden. ne regeling ten aanzien der adjunct-commiezen is in net ontwerp salarisrege ling opgenomen. Jf'X v/yy AliVo s voormiddags op te roepen tegen Vrijdag 29 10 uur teneinde over de fei- de vergadering van het Collefy^t besloten wordt Mei a.s. de ten gehoord te worden in ge. Aan A.H.Vos die zich in deze kan laten alsnog gelegenheid worden gegeven inzage te de stukken op ae zaak betrekking hebbende. bijstaan, al nemen van kennisgenomen heobende van het gesprokene in de ver gadering der Gommis sie van Georganiseerd overleg be sluit de vergadering de reorganisatievoorsteL leu aan '/2a.YY^ Y' 7 te houden teneinde gelegenheid te hebben eenige ondex- deeleri van de voorstellen nader onder net oo ;e zien

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 344