Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 701 702 705 704 705 706 707 Gedeputeerde Sta-: ter. van Utrecht. Inspecteur van Pc 1itie Directeur van Ge- meent ewerken D.van Sloten, hieuweweg 84, Soest Rijwiel pad ver een i- ging U.k.ü. directeur Gemeen tewerken uirecteur Gemeen tewerken jmaken eenige opmerkingen omtrent de over schrijving van eredieten en verzoeker. !een specificatie van de nosten van rio- ileering van de B-'etzlaan en adviseeren deze oosten op een afzonderlijken post te ramen. Voorts zijn bij Gedeputeerde fbtaten enkele vragen gerezen ten aan zien van het rioleeringsplan adviseert onder voorwaarden aan Voskui len toestemming te verleene.. om op het ig.Boogt een standplaats te mogen innemen met een consumptiewagentje teneinde van 'daaruit fruit, chocolade enz. te kunne: jvericoopen 1 owageii deelt mede dat de gebr. J.C. er (ontheffing behoeven van het bepaalde in jart.8 der bouwverordening ten behoeve 'van den bouw van een dubbel woonhuis aan den higendomweg op perceel G.no.p752 gea uier zake wordt geadviseerd ontheffing te Iverleenen onder voorwaarde van storting (in het wegenfonds van een bedrag van '.508,= zijnde 22 osten en 22 x j bede van afstand jvan 105 M2 ter Bigendomweg. ƒ.12,voor aanleg- voor onderhoud alsf' van een strook grond verbreeding van den' x 2,= vraagt toestemming tot liet aanbrengen Van een reclamebord ten behoeve van (zijn bedrijf in den tuin van zijn woonnuis De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van rolitie deelen mede geen bezwaren te hebben tegen inwilliging Ivan net verzoek. (zendt rekening en verantwoording over 1956 in. ibrerigt rapport uit omtrent de gevoerde (onderhandelingen met van Dooijeweert e«a inzake het verleenen eener bijdrage in |de kosten van uitbreiding van waterlei- Iding in den Veldweg er nolonieweg. brengt nader rapport uit omtrent uitvos+ ring van aanschrijvingen ingevolge wo ningwet en bouwverordening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 347