num- Afzender of voorsteller Datu m Korte innou mer directeur Gemeen tewerker; Minister van Binn^n- landsche Saker hoofdopzichter wed. Hei de Mij. B.J .hieraan te ^.ra- sterdam Directeur Gemeen tewerken Maatschappelijk Hulpbetoon. V.Provinciale Utrecixtsche nlec- triciteits-Maat- schappij. V.Cebr.Hogenbirk. deelt mede dat W.van Schoonliorst niet heeft voldaan aan den inhoud van het schrijven van Burgemeester en Wethou ders van 10 Maart 19j>6, 1e afd.no.1 en adviseert thans aan van Schoonhorst een aanschrijving te zenden tot het op ruimen gen. van de getimmerten binnen da- I geeft enkele aanwijzingen betreffende de kindertoelage voor het gemeente-per soneel mededeeling omtrent verzuim door bij de werkverschaffing geplaatste arbeiaero. vraagt een verlof A« aan voor de behe- denlocaliteitgroot 162 M2 van het restaurant in het boester natuurbad aan de Banningstraat adviseert een meerder crediet (n.1. 52,=) aan te vragen voor aanschaffing van z.g. kadasterpaaltjes. zendt verweerschrift in naar aanlei ding van het schrijven van Burgemeester en wethouders da. 1j> blei 1cjp6 betref fende de uitgaven door hem in het 1e kwartaal gedaan. adviseert de bestaande paallantaarns aan den korte Brinkweg te vervangen door een 4-tal overspanningslantaarns. De wgziging van deze verlichting zal een verhooging der jaarkosten ontstaan; van .14 De Directeur van Gemeentewerken advi seert te besluiten tot deze vervanging- bevestigt de te koop—aanbieding van een gebruikte wegwals. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 349