I f.Jl BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. i eding dat de iende vergrootdl oenhuis 1Öj8 i£ Adressant zal worden bericht dat volgens artikel 1 j> van de schaderegelings-vexordening op het verzoek eerst kunnen worden beslist na net van kracht zijn van ft*}**# I zal het uitbreidingsplan. *IsiIp ot opne- be drijf s- ng over ende de i recteur nte-vee- van e ver— tegen- e als s direc- nst te Lam de Gedeputeerde Btaten zal worden medegedeeld dat het College bereid is zooveel mogelijk samen te werken ;n de vorming van een plaatselijk comité te bevordere foerts ware mede te deelen dat de behandeling dezer ïngelegenneid meer in net bijzonder is opgedragen ian den «eth,ouder van Cociale 2aken. kennisgenomen, voorts zal het verslag den daad ter ken-JVr hisneming worden aangeboden. Besloten wordt de opheffing van de functie van geraeente- veearts voor te bereiden en aan den Raad daartoe het Y4 'voorstel te doen. Inmiddels ware te berekenen de uit gaven verbonden aan de wachtgeldregeling velke op den/fy# jf veearts van toepassing zal worden. 19^6 toep et in- kennen, j len te werkloosl- raad tot; tot in-i voor re .ver uit bij op het verzoek van adressant wordt gunstig beschikt zulks op grond van de overweging dat zijn wedde in den laatsten tijd in nogal sterke mate onderhevig is ge weest aan achteruitgang. het benoodigde crediet zal den Raad worden gevraagd. Af Ol/s. Boor xiet College wordt besloten het werkloozen strijd comité afd. Goest niet te erkennen. Be door adressant naar voren gebrachte voorstellen zullen in overweging worden genomen. fit, i'ili het voorstel zal den Raad ter behandeling worden aange- Yf boden, met inachtneming van net advies van de Commissie Openbare ./erken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 34