n flop- p/U. ift niet het hou- o1 nhorst .et op- da gende ïte-per- bij de siuers 3 bene- het rbad aan chaff ing BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen aan bchoonhoxst zal een aanschrijving tot net opruimen der zonder vergun:: i: timmerten binnen dagen. worden gericht o opgerichte ge- i I; Aangezien met den inhoud der circulaire reeds rekening L/ r Ij is gehouden in de nieuwe salaris regeling wordt deze aangelegenheid verder gedeponeerd. />U. 3fo<[ I Kennisgenomen. net gevraagde verlof A. wordt verleend. <U' J* 4 Hoi j het aanvullend benoodigde crediet ad /.52,= zal den i* Baad alsnog werden aangevx&agdJe Voorzitter zal deze v crediet-aanvrage in de eerstvolgende raadsvergadering Hl mondeling voorbrengen. nlei- meester >et ref- Let 1 e taarns angen ntaarns ng zal ontstaan! n advi- rvanging* g van wordt in aansluiting aar: het onderhoud van wethouder van bociale ZaKen met den Voorzitter Besloten den heer en ondervoorzitter mede te deelen, dat net schrijven van lp ivlei 19.2b, jje afd. do.274, geenszins de strek king heeft gehad, welke door Maatschappelijk hulpbetoon waaraan wordt toegekend, doch dat de inhoud van het schrijven als een bevestiging moet worden beschouwd van hetgeen het College zou wenschen in verband met de fi nancieele positie der gemeente, n.1. dat getracht zal worden dat het toegestane crediet voor het geheele jaar niet worde overschreden. A zes Loten wordt de bestaande paallantaarns aan den Kor te Brinkweg te doen vervangen door een 4-tal overspan ningslantaarns en de daartoe noodige opdracht aan de Le verstrekken. liet benoodigde crediet ad zal t.z.t. aan den Baad worden aangevraagd. ,14,= Kennisgenomen. Be stukken zullen gevoegd word«n hü h*+ I betreffende agendapunt voer ae eeïstrofgenSe Laadde?- jgactering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 350