BESLISSING Afln den gemeent egeneesiieer te Soest en te Soesterbexg JU zal opdracht worden verstrekt om in de scholen na te I gaan oi er ait geneeskundig oogpunt bezien kinderen z^n, en zoo ja hoeveel, die positief in aanmerking ge- Dracht moeten worden voor verstrekking van melkvoeding. nieromtrent wordt rapport ingewacht, voorts zal daar bij worden medegedeeld dat bij uen nurge meester terzake zoonoodig inlichtingen kunnen worden verkregen, terwo,f de op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukkenj ook bij dezen kunnen worden ingezien. Conform het voorstel van den wethouder wordt besloten. IUt- je daartoe nooaige opbrachten zullen woraen verstrekt. I Afdeelinq No. en Aanmerkingen ..an de afdeeling financiën wordt opgedragen de daartoe noodige voorstellen bij net college tijdig in te zendenj. let op het acvies van houw- en woningtoezichtnos. b1 35/77 en 35/7ö, wordt besloten ae aanvragen s. 1/1252, 1/124ö en 1/ 1247 in te willigen. Gelet 35/ no

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 358