Volg- num- Afzender of voorsteller mer 728 729 730 731 732 733 Datum Gedeputeerde bta- ten van Utrecht. Directeur Gemeen tewerken Directeur Gemeen- t evverken AI Stalenhoef Laan straat 76a, Soest A.ü.van uamelen en J.II.Slot, woneji de resp. te Leus den en Hilversum. i Directeur Gemeen tewerken. Korte inhoud vragen advies omtrent een door S.H. upeerstra gedaan verzoek om hotelvergun- bing voer een localiteit van het per- jceel Soesterbergschestraat 107. brengt rapport uit omtrent de gehouden aanbesteding inzake ophaler van asch (vuilnis en afval voor het tijdvak 1 Juni (1936 tot en met 31 Mei 1937. jdoet mededeeling betreffende wijziging lin het werkverschaffingsplan verbete ring bermen en wegen. p/erzoekt in principe te mogen vernemen of hem toestemming kan worden verleend voor het uitbreiden van zijn bestaande schuur op een terrein kadastraal bekend in sectie G.no.239-9» De directeur van Gemeentewerken advi seert op dit verzoen afwijzend te be schikken verzoeken den Raad een principieele be slissing omtrent bebouwing var; de ter reinen van het buit er'verblijf "Vredehof" overgelegde situatieteekening. deputg ve era I verdie vorder Kaken volger; bericht ten aanzien van de school vo jg.l.o. aan de Beetzlaan, dat uit een onderzoek is gebleken, dat het niet is gebleken, dat het niet (noodzakelijk is dat alle aanwezige ban- jken worden geolied of gelakt. In 5 loka- ikeu worden ^euiicu ui iü j ïUAd jlen waren er verschillende, welke een bewerking hadden verdiend, wat een be~ idrag zal vorderen van ongeveer ,'.10C, iVcorgesteld wordt dit jaar een gedeelte der banken te doen oliën. der banken tc |Voorts wordt medegedeeld, aat voer u {aanschaffing van nieuwe gordijnen, wa Voor een bedrag van /.b0,= is uitge- (trokken, inmiddels prijsopgave is ge vraagd 1 tel dat voer de waar- Desj-Ot iinnrlcnl; al 1 /ri kt icoTon mr i;orc5r»ln' 1 1 onHo w 01 Ti éj ppn ;iivj vj u kb o rk x - O V W -L.VA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 361