JillfffaL SifBH gggg 11 n- .11. .vergun» per- louq en isch 1 Juni 1 BESLISSING Afdeeling en Nc ie te men er :1e end jande bekend idvi- be- 3le be- 3 t er- 3dehof 3ning. L voor e en Let e ban- 5 loka- 3 een en be- .10C, edeolte cx de waaz- tge- re- Het advies wordt uitgebracht overeenkomstig het ontwerp l9 cJj- schrijven hiernevens gevoegd. v lm!. Besloten wordt het rapport van den Directeur aan de Ge- i- a i L deputeerde Staten toe te zenden en daarnevens gemoti- iveera mededeelen, dat het College van oordeel is, dat eigen beheer van den vuilnisdienst aanbeveling blijft verdienen. Aanmerkingen 3<JV. Deze zaak zal met den Inspecteur der «werkverschaffing worden besproken door den heer Jetnouder van Sociale MidiO'S Zaken. Conform het advies van den Directeur van Gemeentewei— I b9 cJió' ken wordt afwijzend op net verzoek beschikt. v Besloten wordt aan den Raad te adviseeren adressanten te antwoorden conform het schrijven van het College van; y M Burgemeester en Wetnoudexs da. 12 kei 19J6, 1e afd. .o.440J deze aangelegenheid betreffende. J Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken tot aanschaffing der gordijnen te machtige, doch het onder houd der banken uit te stellen tot de begrooting 19p7- V Ou 1*' r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 362