Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum kerkeraad I. .h.Ge- neente te Velp. R.k.Vakcentrales en Chr.Pesturen- bord kf deeling Vinanci^n ter secretarie. 1 ti.Groot. Lange Brink-weg 55* .de Leus. Lieren. I.Kruijff. Vosse- /eldlaan 42, Uoest Bestuur der /eree- iging "Ben School net den Bijbel te Boest -e Voorzitter k.Siebbeles, Verl Dalweg 51, Baarr Korte inhoud deelt mede, acht, bij te kosten hJ J a van mes dat zij geen termen aanwezi dragen in de verpleg ings- de armlastige krankzinnige verzoenen de vermindering van den werK loozensteun niet te doen plaats hebber doch de bestaande regeling te handhave deelt mede dat in de begrooting 19^6 jeen post is geraamd voor schrijf Iconen groot ;'.100,= en dat de uitgaven tot e met pO Mei 19p0 bedragen /.459,1b. verzoekt hem tewerk te stellen bij de boekhouding van gemeentewerken. (deelt mede niet in staat te zijn in ver jpleegKOsten van zijn schoonzuster in ee Ikrankzinnigengesticht bij te dragen. biedt een proefneming aan met ue plaat sing van verkeersbakens in de bocht van de Soesterbergschestraat bij het sa natoriurn "Zonnegloren". !De Inspecteur van iolitie en de nirec- iteur van Gemeentewerken adviseeren tot ^deze proefneming te besluiten. zendt in een rekenin0 en verantwoordde van de kosten van aanschaffing van lee middelen voor de opleiding van het di ploma B. ten behoeve van de U.L.o. school. Uitgegeven is een bedrag van .73 65 (adviseert den Baad voor te stellen de (vergoeding als bedoeld in art.101 der L.ü.Wet 1920 per leerling vast te stel len op 10,63 voor g.l.o. en y I 5 1 b voor u.l.o., zuIks voor het jaar 1953* verzoekt opnieuw ontheffing van het be paalde ir art .0 der bouwverordening tei behoeve van den bouw van een duboel woonhuis aan den Buntweg op perceel sectie D.no.2142. I Kennis ordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 365