I Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u rv.K.Eeitsmanieuw st rast 6aSoestI Architecten-bureau Blom te Amersfoort. De voorzitter. Technisch Ambtenaalr oij het Gasbedrijf. omité Koningin ^mmanonument Gedeputeerde Sta ten van dtrecht. Directeur Gemeen tewerken biedt te koop aan een zoo goed als (nieuwe teekentafel net toebehooren. iDe Directeur van Gemeentewerken advi seert op deze aanbieding niet in te gaan,» Van de verzoekt te moöen vernemen of tien in principe toestemming kan worden verleend voor den bouw van een houten tuinmans woning in den achtertuin van perceel E. no.1029 gelegen aan de Amersfoortsche- s t r aat De nirecteur van Gemeentewerken advi seert bij rapport van 24 April 1 935, no. 1/23, afwijzend. stelt de vraag hoe gehandeld moet wor den ten aanzien van de in de raadsver gadering van 4 dezer behandelde verzoe- ken van Lievr .tiatemanhevr Anderson en A.H.v.Brummelen (in verband met net zon- der vergunning oprichten van bouwwerken) I zulks naar aanleiding van de in die ver gadering uitgesproken wenschen om deze gevallen met clementie te behandelen. I zendt de jaarstukken over het jaar 1935 :met de daarbij behoorende oijlagen. «Alvorens jvan het klaren |t u(inmans jBeslote; Idragen verzoek nouden collecte. maken eenige opmerkingen omtrent de overschrijding van credieten en verzoe-j ken een specificatie van de kosten vanj iricleering van de Beetzlaan en advises-i hen deze Kosten op eer1 af zonder lijnen post te ramen. Voorts zijn bij Gedeputeerde ctaten enke le vragen gerezen ten aanzien van het rioleeringsplan. (biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo- jdige teeneningen en adviezen. Beslote zenden. Gunstig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 367