[ej r stP. te 'f oU ■y*. BESLISSING Afdeeling I A Aanmerkingen en No. i Ls 3n idvi- te gasrj n in /er le end ïmai- s- üeel E, Csche- advi- 55, no. t wor- isver- /erzoe- 3 on en net zon- wwerkeri) üe ver in deze elen. Van de aanbieding zal geen gebruik woruen gemaakt V Alvorens aan het verzoek te voldoen zal aan den eigenaar ran het perceel worden verzocht alsnog positief te ver-j- tlaren dat de te bouwen tuinmanswoning inderdaad als ;uinmanswoning zal worden gebezigd. V1 Jesloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te Jdragen tot afbraak der bouwwerken over te gaan. lA ay V ia ar 1955; de erzoe- en van dvisee- ijken n enke- n het Ihesloten zenden wordt de jaarstukken ter verificatie door Gunstig beschikt. Iragen een kostenbegrooting ia. te zenden van de riolee^- rti "j, ting aan de Beetzlaan. [Omtrent de opmerking van de Gedeputeerde otaten ten aaii-r zien der opmetingen voor het rioleeringsplan zullen aan den Directeur van Gemeentewerken inlichtingen worden gevraagd Besloten wordt tot intrekking van het besluit ad. 2' Lei 195b en aan uen Directeur van Gemeentewerken op t< rzoek de noo- Gelet op het 135/82, wordt ligen. advies ve besloten m Bouw- en 5 de aanvrage foningtoezicht no. aAi no.1/1251 in te wil- I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 368