t Voig- num- Afzender of voorsteller mer 756 757 Datum Korte Voorzitter K.'Vondeling te Hunspeet 753. Jir.Gem.werken 759 G.Betlem, den Blieklaan 31 Soest 76G 76I 3.er. ffl.v.Utrecht Geneesheer ^ir. .Stichting stelt voor de in de vergadering van 9 Juni j.1. genomen beslissing oh in de begrooting 1937 een creaiet op te nemen voor uitbreiding van de ri jwielbergplaatf achter de o.l.school in de Kerke buurt in te trekken en in afwachting van een na der te nemen beslissing aan het hoofd der o.l.school en der openb.u.l.o%s,cnoo]j in de Kerkebuurt op te dragen een opgavq te verstrekken van het aantal kinderen welke op een afstand van 2 K.K. van de school wonen. Voorts zal tevens een opga ve dienen te worden verstrekt van het totaal aantal beschikbare plaatsen voor rijwielstalling. deelt mede, dat hij bij gelijktijdige benoeming tot hoofd der school te Apel doorn voor de benoeming tot hoofd der openbare school voor g.l.o. in de Kerke; buurt bedankt. deelt mede uitweg meer heeft dat G.Sijberden thans over het tie H no.124, raeente geen oerceel Sec- toebehoor ende aan de ge- verzoekt te besluiten tot hernummering van het perceel ben Blieklaan 29a en wel naar het le Heeserlaantje. Je Jir.v.Gem.werken deelt mede, dat be doeld perceel niet toebehoort aan G. Betlem, doch aan de heeren Ran en 3e 1de: beek, zoodat genoemd verzoek van laatst bedoelde heeren dient uit te gaan. zenden verslag van den Keuringsdienst voor Varen voor het jaar 1935* het gebied Utrecht over verzoekt van de invaliditeitsrente van Janna Capellen een bedrag van f.O.50 pe? week af te willen staan voor eenige verf snapering in en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 371