Afzender of voorsteller Datum Cor.iite' van uitvoe ring voor de op 1 en 2 Juli a.s. te houden bazar ten oate v/d rijkverpl. JirGem. werken le afdeeling le afdeeling TGerri tsJohan Gerardtsweg 23» Hilversum Ingenieursbureau "Het versticht" Korte inhoud vraagt toestemming tot het aanbrengen van spandoeken boven enkele straten, Iaanduidende de opening der bazar. zendt begrooting van rosten betreffende verharding .achtegaalweg (gedeeltelijk, ontwe_r£ biedt ter beoordeeling aan het van een ingevolge de hinderwet aan het j Ibestuur der Coöperatieve ._,andbouwvereen.i-l ging "Soest" te Soest te verleenen ver gunning tot het uitbreiden van de be staande maalderij met pakhuis door het bijplaatsen in ie maalderij van een elec-j tromotor van 3 1A. dienende ter aan drijving van een graanelevator, een meng machine en een reinigingsmachine op/in j perceel kad.bek.in sectie H no.5159 ëe~ legen aan de Torenstraat no.16. biedt ter beoordeeling aan het ontwerp van een ingevolge de Hinderwet aan A. van -iuin, Korte Hart weg 12, te ooest, tel verleenen vergunning tot het oprichten van een bakkerij en het daarin plaatsen van een oliestookinrichting in werking gebracht door een electromotor van ,a P.K. op/in perceel Jirkstraat no.16, kad bek.gemeente Soest in sectie C no.1585* houd Het Het verzoekt goedkeuring op de door hem ge- wenschte wijzigingen aan te brengen bij r» den bouw van een dubbel woonhuis op per ceel H no.53C7 gelegen a/d Soohialaan- Julianastraatde dir.v.gem.werken brergj 1 gunstig advies uit bij rapport van 2 Juml 1936, no.35/46. biedt zich aan tot het doen samenstellen van een betrouwbare overzichtskaart der gemeente Be sic

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 373