'35 engen ten BESLISSING Aid eeling en No. Aanmerkingen op het verzoek wordt gunstig beschiktmits ae span- J/j doeken op voldoende hoogte boven den weg worden aange- Gracht en dat een en ander zal plaats hebcen in overleg 1/1 W met den directeur van gemeentewerken. effende telijk; ntwerp an het wvereeni .en ver- e be- or het een elec 1 aan een mengi op/in 1159 ge- intwerp Soest, te' 'ichten ilaatsen ferking /"an 16 kad 10.1585. In verband met de omstandigheid dat de gedeputeerde V- staten bezwaar hebben gemaakt tegen net verbruiken van het crediet hetwelk is overgeoleven bij den aanleg van de wegen op het Hart wordt besloten den Haad geen voor stel te loen tot verharding van den uachte_aalwegIged -s.an den dir.v.gem.werken wordt echter opdracht gegeven bedoeld weggedeelte te betrekken bij het gewone onder houd der wegen. Plet ontwerp wordt goedgekeurd. Het ontwerp wordt goedgekeurd. hem ge- igen bij 3 op per- La laan ken brengf /an 2 Jut1' snstellsu aart der Op het verzoek wordt gunstig beschikt. lui. Besloten wordt van de aanbieding geen gebruik te maken. (Ar iSiïl - i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 374