Volg num mer Afzender of voorsteller 7ÓÖ 7 69 77O 771 77 2 773 J.H.A .Aupert gemeentearts Datu m Commandant Vrijw.! Brandweer 3'berg 1 Jirdein.vterken Soester Besturen bond JTuytjensv.Len- neplaan 68,Soest Jir.Gem.werken Korte 1 n h o u cericht dat door hem bezocht zijn ae 0. aan de Beetzlaan, de R.K.Jongensschool en de Chr.school op Hees en bericht om trent den algemeenen gezondheidstoestan en voedingstoestand der leerlingen. Medegedeeld wordt, dat indien de gemeen te aan de ondervoeding van sommige kin deren zou willen tegemoetkomen, in over weging komt het verstrekken van warme maaltijden, terwijl aan zwakke kinderen op advies van den geneesheer melk zou runnen worden verstrekt. vraagt machtiging tot aankoop van eenir voorwerpen, waarvoor de benoodigde gel den zijn toegestaan bij de gemeentebe- grooting 1936* deelt mede dat door B.van Munster, Kort Brinkweg 34, zonder vergunning een hou ten werkplaats groot ongeveer 3 x 5 en hoog ongeveer 2.^0 L is overgeplaats van perceel v. 'eedestr.32a naar perceel K.Brinkweg 34 kad.bek.sectie A no.2211. Terzake wordt geadviseerd aan van Kunst een aanschrijving te richten tot het af breken van voornoemd bouwwerk. ónder c van der commi ss neming stelde niet dj vermoet Be ev: Conf ori wordt richte protestmotie tegen de steunverlaging. verzoekt verwijdering van een boom, staande vo'ór den ingang van zijn percet Je Jir.v.Gem.werken deelt mede dat er geen bezwaar bestaat tegen het rooien van den onderwerpelijken boon, omdat hè in de bedoeling ligt de bestaande ieper beplanting in de toekomst te vervangen door een berkenbeplanting. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. enm s lot Vi ■-j-elet Juni in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 375