tl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 'i de o school 3ht om- toe stan 3 n. geme en ge kin- in over warme inaeren k zou n eenig de gel- ntebe- r, Kort en hou se 5 i- jeplaate perceel 10.2211. in Kunst het ai iging. som, i percei iat er rooien omdat ht ie ieper cvangen erzoek n de onder overlegging van een afschrift van het schrijven van den gemeentegeneesheer zal aan de betreffende raads commissie worden medegedeeld dat het college na kennis neming van dit schrijven van oordeel is dat de voorge stelde verstrekking van melk aan schoolgaande kinderen niet die uitwerking zal hebben welke aanvankelijk werd vermoed. se gevraagde machtiging wordt verleend. k2 as V Conform het advies van den directeur van gemeentewerken 1/ aJ wordt besloten aan van Lunster een aanschrijvin6 te IU richten tot het afbreken van gemeld bouwwerk. --e nn 1 s ge n ome n Lot verwijdering van den boom wordt besloten. 2* y ■jelet op het advies van Bouw- en Yoningtoezicht dd12 V cUr Juni 1936 no.35/^3 wordt besloten de aanvrage no. 1/1234 in te willigen. j Cis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 376