Volg num mer 774 775 776 777 77 8 779 780 781 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Regeeringscommis- saris voor de Melk veehouderij Ged.Staten van Utrecht 'deelt mede dat voor de gemeente Soest e jninimtun kleinverkcöpprijs voor concump- tieraelk is vastgesteld van 9 cent per liter. deelen mede, dat het door chuijt in gestelde beroep tegen het besluit van 3 April 1938, le afd.no.4390> waarbij is ingetrokken het aan hem verleende verlof A zal worden behandeld in een openbare vergadering op 7 Juli a.s. te 13-3° uur. Insp.v.politie adviseert afwijzend op de aanvrage van G.v.d. Jeerd om op een stuk grond, gele gen aan de Birkstraat een kiosk te moge bouwen teneinde aldaar alcoholvrije dra ken te verkoopen en daarbij tafels en stoelen te plaatsen. 4e afd.ter secre tarie jdeelt mede dat op de begrooting 1938 ee bedrag van f.3000.— is geraamd wegens jkosten van bestrijding der tuberculose en dat de uitgaven tot heden bedragen |f .2922.95. Oir .1 euringsdiensti Vee en Vleesch. brengt rapport uit naar aanleiding van het schrijven van den I inister van 3inr landsche Zaken waarbij bezwaar gemaakt 'wordt tegen het in de verordening op de heffing van keurloonen vastgestelde ta rief voor de invoering van vleesch. Oir.v.Gem.werken brengt rapport uit omtrent de aan de in de raadsvergadering van 20 April 1938 aan J.J.v.Schadewijk en u.H.v.d.Berg ve leende ontheffing ingevolge art.15 der bouwverordening te verbinden voorwaarde i.ed.l-iddenstands- bank -.V. kantoor 1 Soest bericht de uitloging per 1 -december a.s van f.lOCÖ.4;i Botterdam 1914 no. 7Ó96 en f .1000.4;2 Botterdam 1916 no.19204. in.v.Soc.Zaken deelt mede, dat de geldigheidsduur der steunregeling wordt verlengd tot en met 2 Januari 1937»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 379