BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. 3oest e.,j oncump- t per snnisgenomen. a/fj V ij t in- t van 3 bij is e verlof enbare 3° uur. jnnisgenomen. Van de gelegenheid tot vertegenwoordiging 3,1 geen gebruik worden gemaakt. I? V 4 ge van d, gele te moge ije dra ls en onform het advies van den inspecteur van politie worc Twijzend op het verzoek beschikt. v cJy esloten wordt een aanvullend crediet van f»$ÖOO»-«> den V a.ad aan te vragen. J 3, kennisneming van het schrijven wordt besloten den aad mede te deelen dat het college tot zijn leedwezen n noodgedwongen moet voorstellen de betreffende verorde ing te wijzigen overeenkomstig de wenschen van den inister et geformuleerde raadsbesluit wordt goedgekeurd. vrijkomende gelden weder te be- esloten wordt t.z.t. de eggen. Terzake dienende voorstellen worden tegen dien ijd ingewacht, vergezeld van eai advies van den bankier enniagenomen. vnnr-ütftl lfln wnrden t.ecen dien

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 380