num- Afzender of voorsteller i Datu mer Korte mhou 781 De Voorzit te"; deelt mede, dat van Eózendal en van Rootselaar niet overeenkornstig oen ge- stelden termijn het bericht is ingeko men, dat zij tot onbevoegde lijk b: aankoop j hen in grond wenschen te besluiten en nuur gebruik van den# zijnd en 787 De Vcorzitter 788 Commissie Grond bedrijf en ^itbrei dingsplan 789 ..andmeter kadastér. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1955 (21/494). deelt mede geen bezwaar te hebben tegen de plaatsing van het koningin Drama mo- j nument op de daarvoor bestemde plaats, n.1. het terrein aan de Torenstraat, waar voorheen de tramremise stond, ^ventueele finantieele gevolgen, voort vloeiende uit de voorgenomen nieuwe be stemming van het terrein zullen dienen te worden aanvaard. schrijven u en weer raad in euit geeft in een uitvoerig dat de metiveeringen door zijn vergadering van 4 Juni w naar aanleiding van een credi et aanvrage voor het doen verrichten van kada'stral^ metingen onjuist zijn en geeft een' zui vere motiveering voor het door B.en V, gevraagde cr-diet ad 500,= te bester men als loon voor arbeiders toe te voe-4 gen aan den landmeter. De metingen ge schieden zuiver en alleen in het belar van de gemeente-eigendonmen-r De Voorzitter d elt mede, dat in een bd spreking met den landmeter Albarda op 19 dezer voorts is gebleken dat de be handeling van de administratie van de gemeente-e"i gendommer: en wat daarmede samenhangt niet goed behartigd wordt, waardoor de gemeente in moeilijkheden el kosten komt te vervallen. In die bespre king werd de noodzakelijkheid gevoeld van aanneming van een op landmetingsgebied neskur.dig persoon, die in samenwekinj 'Tiet het kadaster de eigendommen en grc.'d afstanden regelt in eer. goede adminis tratie en naar deugdelijke metingen. Secretaris heeft naar aanleiding van o besprekingen een ontwerp raadsvcordraCA4 gereedwaarin zoowel de credietaanvrsc!e ad ƒ.500,hierboven bedoeld als de aan neming van een deskundige kracht op ar beidsovereenkomst (loon ƒ.125,= per maand)tegenover den raad wordt gemoti-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 387