I ffU.t t/mi van den ge- ngeka- van den zijnden BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen Hing it tot voor en tegen mma mo- plaats raat nd voort- euwe be-— dienen j weer iI 'aad in geuit aanvrage da'stralé en' zui- f] B.en V; bestern- te voe-ï gen ge- 1 t belan .n een be ;rda op de be- van de [,j irmede wordti m :heden ei fj .e bespr0-| ivoeld vsjflI rsgebied iwerki^ig i en grcN jdminis- ïgen. Dei ig van 'cordracfl" ;t aanvrad6 3 de aar}"! it op ap I geaoti- 1 Besloten wordt den Birecteur van Gemeentewerken te ver- Na zoeken aan den inspecteur van jouw- en bo-r 1 ningtoezicht den heer ii.ih.van koesel op te dragen ter: 1 jj plaatse te constateeren dat de grond nog bij ue gewezen; erfpachters in gebruik is. Zoodra Ie feiten in een ambts- eedig proces-verbaal zijn vastgelegd, zal aan i/ir.Beunkei de zaak in handen worden gegeven. Conform besloten. Be officieele mededeelingen van het comité zullen wor den afgewacht. V aJ.J Ka voorlezing en toelichting van de ontwerp-vocrdracht V cJ wordt deze met de daarin gedane voorstellen, door de L vergadering a. ngenomei - p q 2T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 388