Volg num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 791 792 793 DirGem.werken Insp.v/h lager onderwijs in de Inspectie A'foort J.P.EngelSoe st 794 N .VCent r .Slacht plaats voor de ge meente Soest brengt advies uit omtrent de gehouden aanbesteding voor de verbetering van Wegen te Soest'erberg enz. ibrengt zijn met redenen omkleed advies bit vo'or de voordracht betreffende de benoeming van een hoofd der openbare school voor g.l.o.in de Aerkebuurt. vraagt ontheffing van het bepaalde in art14 der bouwverordening voor het op richten van een rijwielherstelplaats lacht er zijn woning, op perceel Sectie E ;no .p649 'De Dir«v.Gem.werken adviseert de ge vraagde ontheffing te verleenen voor den bouw op een afstand van 0.5c M. uit de izijerfafscheiding, onder voorwaarde, dat de voorgevel ten minste 4 uit de :achtergevel van het woonhuis wordt ge- ;bouwd overeenkomstig tiet bepaalde in iart.13 sub 2 der Bouwverordening. zendt den raad ter kennisname ingevolge art.7 der overeenkomst met de gemeente een afschrift van de balans per 31 7)ec. 1935 en de verlies- en winstrekening over T955*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 393