//I*. ij BESLISSING Afdeeling i en No Aanmerkingen Besloten wordt na kennisname van het rapport van den öir«v.gem.werken dd.1Ö Juni 1956, no.112^, waaruit blijft dat de inschrijvingssom van de firma Oddens te Baarn voor het geheele werk juist is en slechts een foutieve invulling door deze inschrijver heeft plaats gehad voor een onderdeel van het werk (perceel 1b ad 7540.= moet zijn 9540.=) het werk in massa aan meergenoemden inschrijver te gunnen voor een bedrag van dien verstande dat in afwi, urn 527'iO.= en wel met van het bestek cp de rijwegen warm asph&lt beton zal worden aangebracht inplaats van koud asphalt beton. Aan den inschrijver zal voorts worden medegedeeld dat wanneer hij een gedeelte van het werk laat uitvoeren door een andere aannemer en voor net geval hij een ge deelte van de aanneraingssom aan dezen zal overdragen, vóór het verstrijken van den betalingstermijn de ces sie overeenkomst wordt ingewacht. in ontwerp bij het college ter tennis- In overeenstemming met den Inspecteur van liet onderwijs wordt besloten de navolgende voordracht 4 5'jTi. lager aan den 1e. A.A.van leperen, hoofd o.l.school te Moordrecht 2e. D.Kosten, hoofd der o.l.school te Oosterland (Z) ;e. P.H.Cremer, hoofd der o.l.school no.29 te Groningen Conform het advies van den directeur van geme ent ev/e rites yt 'wordt op het verzoek van adressant gunstig beschikt. V ïtf de bescheiden zullen den Haad ter kennisneming worden j Ij overgelegd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 394