Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 795 T.Beuzelgemeente- bode verzoekt den raad het raadsbesluit van 4 Juni j.1. waarbij besloten werd zijn maximum-wedde als bode-concierge met 100.= te verlagen in te trekken, en zoo dit niet mogelijk is, hem te be noemen tot bevolxingsagent op eer sala ris van 20CA-*, of hem eer vergoeding toe te kennen voor het schoonhouden van net kantoor van den gemeente-ontvanger, zoodanig, dat hij aan jaarwedde weder om 2000.= zal genieten. 796 S J. v. Koot en, Bos- boomstr.14bis Utrecht 797 Min.v.SocZaken verzoekt op de door hem verschuldigde leges voor een verleende bouwvergunning in mindering te mogen brengen het be drag van 10.= voldaan bij een bouw vergunning voor den bouw van 15 wonin gen, doch waarvan er slechts 5 zijn gebouwd De dir.v.gem.werken adviseert gunstig bij rapport van 17 Juni 19pb, no.15/9» verzoekt om bericht en raad ten aanzien van een adres van J.M.Klauwers 798 A.van Duin, K. Eartweg 12, Soest! verzoekt vergunning tot het oprichten van een banxerij en het daarin plaatsen van een oliestooKinrichting in werking gebracht door een electromotor van g ip.K. op/in perceel Birkstraat 16, ka dastraal bekend gemeente Soest in sec tie C no.1585. De commandant der vrijwillige brandweer van Soest en de dir.v.gem.werken bren- advies uit. gen gunstig 799 BestCoöp.nandb ver. "Soest" te Soest verzoekt vergunning tot het uitbreiden van de bestaande maalderij met paknuis door het bijplaatsen in de maalderij van een electromotor van 5 P.k.dienende ter aandrijving van een graanelevator, een mengmachine en een reinigingsma chine op/in perceel kad.bekend in sec tie H no.5159 gelegen aan de Toren- straat. De commandant der Vrijwillige iBrandweer van Soest en de dir.v.gem. werken brengen gunstig advies uit. 800 B.H.Lensing,Kon. laan 77,Soest verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een lager tarief voor wat er ver bruis» De Dir.v.d.Arnh.Waterl.My brengt hier omtrent rapport uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 395