Afzender of voorstel Ie num mer 801 802 805 804 805 806 807 808 809 Korte i n h o u MevrJCMat e- man-Tersteeg E.K.Armbestuur v.d.H.H.Petrus eiö. Paulus te Soest Soester Werklozen Organisatie Soester -Werkloze Grganisati r Commissie van onj- derzoek in woning bouwaangelegenhe- den Insp.v.Politie Bi o-onderneming LuxerabourgJoh. de Witlaan 113» Arnhem Ged.Staten J.D.Berkhout Vosseveldlaan 6a te Soest deelt mede dat het in haar voornemen ligt om de (zonder vergunning gebouwde) serre dermate van vorm te wijzigen dat voldaan wordt aan een zijscheiding van 2.50 M. Verzocht wordt hiervoor de noo- dige vergunning te verleenen. deelt mede bereid te zijn in de ^osten van verpleging van C.fh.Ilazendonk bij te dragen een bedrag van 15 - in eens. verzoekt voor werkzaamheden aan de we gen, die voor productief loon zullen worden uitgevoerd, werkloozen te nemen, die het langst steun trekken. De bei houd 31 verzoekt de ouden van dagen bij met rust te laten. M.H. adviseert burgemeester en wethouders zicht tot den minister van sociale za ken te wenden met een brief, waarvan het ontwerp hierbij is gevoegd. adviseert ook in verband met de kosten, welke iedere wijziging met zich brengt, den tegenwoordigen verheerstoestand aap den hoorderweg te bestendigen. Lenni.' .enni verzoekt terugbetaling van vermakelijk heids-belasting wegens niet verkochte, hierbij gaande plaatsbewijzen. doen mededeelingen ten aanzien van de bestrijding der jeugdwerkloosheid. verzoekt vergunning voor het plaatsen van een draaibare tuintent op perceel sectie C no.153Ö gelegen op den hoek /osseveldlaan-da Costalaan. De dir.v.gem.werken adviseert gunstig bij rapi>ort van 1p «Juni 193ü, no.24/6« enni Liet c den n In vs slot; rot 1 slot; tot tot het c Besl< (ring De g! verL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 397