W' y- (ü^- tv M- y d - 1.' M- cl* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 2e beslissing op het onderhavige verzoek wordt aange houden. V 5 kennisgenomen» .ennis genomen h2 Jj- kennisgenomen. net ontwerp schrijven wordt goedgekeurd, net zal aan 7C3tjV- den minister worden doorgezonden. 'jyjsf In verband met de veiligheid van net verkeer wordt be- &4i' sloten den bestaanden toestand te bestendigen. lot terugbetaling van een bedrag ad j ap.o7 wordt be sloten. Bij JLê.^orntvol ende wijziging der verordening w tot heffing der eia'sting zal een regeling moeteri tot stand komen waarbij teruggaaf der belasting binnen bet dienstjaar moet geschieden. i4' besloten wordt vocrloopig aan deze materie geen uitvoe ring te geven. De gevraagde vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend V Jï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 398