Volg num mer 81 1 ü1 2 81J 814 Afzender of voorsteller 810 Jac.Coljee Korte inhoud J .BooderLid Gem.raad D.v.d.BroekKon laan 85, Soest het hoofd der afd.ter secreta-* rie Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort verzoekt meerdere ondersteuning. verzoent een interpellatie te mogen houden in de eerstvolgende raadsverga dering over de verlaging van de wern- loozensteun. verzoekt vergunning voor het plaatsen van een deurkozijn in den gevel van perceel Koninginnelaan 12}a hoek nart- weg. De dir.v.gem.werken brengt terzak* rapport uit bij scnrijven van 12 Juni 19pöno.24/5. verzoekt te mogen vernemen tot welk be drag moet worden bijgedragen in de kos ten van verpleging van H.Klein in de .1 .A.Stichting te den rolder door zijne echtgenoote, H.Klein geb wonend* nieuweweg med e sioen oen) 55 cent 46b, en deel* in dit verband dat van liet naar toekomende pen- ad 58.11 per maand (Kol.pensi- per dag mag worden inge houden. geeft antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders van 14 mei j.1. -ie afd.no.654 inzake exploitatie van haar woningcomplex te Soesterberg. Aan C hem c kmg tiet v De ge wevr verle nenn: 815 Dir.v.Gem.werken 816 P.J.G.Venink deelt mede dat hij na gepleegd overleg met den Wethouder# van Openbare .erken opdracht heeft gegeven z.g.kadaster- ipaaltjes te doen uitreiken aan belang- jhebbenden tegen den prijs van 0.55 per stuk. vestigt de aandacht op de tot standko- ming van behoorlijke verkeersverbin dingen in de gemeente. net Adres uss iord* ftat* niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 399