Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud Ged.Gtaten dezer piovincie Gemeente-secreta ris GLGpeerstra ooesterbergsche- straat 107 Jhr.K.A.van noltb, tot Achten ooes- terberg. üfd.Baarn e.o. v.j d .^ed.Bond van kof fiehuis -restau- ranthouders en slijtersgeves- tigd te nmsterdam. L.v.d.Broek, x^erk- straat 21a - Goest. Waterschap kiddel wijk te Goest. raaien enkele opmerkingen ten aanzien der gemeenterekening 1 P stelt naar aanleiding van een door het i raadslid xa.O.ïhi jssen in een der laat ste raadsvergaderingen gedaan verzoek de vraag of de openbare verpachting van de aan den nange Brinkweg gelegen 5 per- ceelen weiland door den notaris aan wel door den Burgemeester zal worden geiiou- iden. 1 verzoekt zijn naam op de in art.17, eer ste lid der .drankwet bedoelde lijst te :plaatsen. [maakt bezwaren tegen een voorgenomen kapping van wallen langs de Tempellaan Be directeur van Gemeentewerken deelt bij scnrijven dd. 6 Januari j.1. no. 1GÖ5 mede dat van een totale Kapping der wallen geen sprake behoeft te zijn,! en dat volstaan ^an worden met een dun ning. verzoekt de belasting op biljarts te doen verdwijnen, althans den grondslag dusdanig te verminderen dat het hebben van een biljart voor den noffiehuishou- der een niet al te zwaren last ueauiut vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord van de ntudebaker-automo- bielen op zijn terrein aan de kermstraa Ge Birecteur van Gemeentewerken en de inspecteur van rolitie adviseeren afwij zend op het verzoek te beschikken. beklaagt zich over de verontreiniging van de sloot achter de centrale slacht plaats aan den Bange Brinkweg. Ge Girecteur van Gemeentewerken brengt rapport uit bij schrijven van 24 Gecem- ber 1935, no1 'i/4 Beslo kómst werp- Beslo taris was Beslo als b der n uonf o wordt le ma; overg het gi dan ti op grc bord bes chi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 3